Chiến dịch

KHỞI SÓNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT BLACASA

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/05/2021, chương trình tiếp thị liên kết BLACASA chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 24-05-2021
RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT HOAXINH

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/05/2021, chương trình tiếp thị liên kết HOAXINH chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 24-05-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ADIDAS

ADPIA thông báo kể từ ngày 24/05/2021, chương trình tiếp thị liên kết ADIDAS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 24-05-2021
KHỞI SÓNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT GRAB

ADPIA thông báo kể từ ngày 14/05/2021, chương trình tiếp thị liên kết GRAB chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 14-05-2021
KHỞI SÓNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT JEFFAPP

ADPIA thông báo kể từ ngày 05/05/2021, chương trình tiếp thị liên kết JEFFAPP chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 05-05-2021
RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT J.PLUS

ADPIA thông báo kể từ ngày 26/04/2021, chương trình tiếp thị liên kết J.PLUS chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 26-04-2021
KHỞI SÓNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ZEMA

ADPIA thông báo kể từ ngày 19/04/2021, chương trình tiếp thị liên kết ZEMA chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 19-04-2021
KHỞI SÓNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT LIBERTY

ADPIA thông báo kể từ ngày 15/04/2021, chương trình tiếp thị liên kết Liberty chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 15-04-2021
RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT INSCREDIT

ADPIA thông báo kể từ ngày 15/04/2021, chương trình tiếp thị liên kết InsCredit chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 15-04-2021
KHỞI SÓNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT IMAGE SKINCARE

ADPIA thông báo kể từ ngày 09/04/2021, chương trình tiếp thị liên kết Image Skincare chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA

Admin 09-04-2021
RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT MOROVINA

ADPIA thông báo kể từ ngày 08/04/2021, chương trình tiếp thị liên kết MOROVINA chính thức lên sóng nền tảng tiếp thị liên kết ADPIA.

Admin 08-04-2021